Vilkår for brug af hjemmesiden

Vilkår for brug af hjemmesiden

Ved at gøre brug af denne hjemmeside accepterer du følgende vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere vilkårene, skal du ophøre med din brug af hjemmesiden.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside har til formål at informere om Danish Crown Foods P/S ("Tulip"). Tulip fraskriver sig ethvert ansvar for skade og tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne hjemmeside.

Informationerne på hjemmesiden er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men Tulip fra-skriver sig ethvert ansvar for skade og tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på hjemmesiden er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert må-de eller er utilgængeligt.

Tulip forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af hjemmesiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af hjemmesiden på internettet eller begrænse adgangen til hjemmesiden.

Tulip fraskriver sig ethvert ansvar for skade og tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne hjemmeside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på hjemmesiden tiltager sig oplysninger, samt for at denne hjemmeside eller serveren, som gør denne hjemmeside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt ma-teriale.

Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for dig at finde disse hjemmesider. Adgang til enhver anden hjemmeside, som Tulip linker til, sker på eget ansvar og på egen risiko, og Tulip har intet ansvar for sådanne hjemmesider.

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærkerettigheder, samt alle øvrige rettigheder til hjemmesiden tilhører Tulip. Materiale tilgængeligt på denne hjemmeside må down-loades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige disse rettigheder respekteres. Indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, må ikke på nogen måde anvendes, herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres, til offentligt eller kom-mercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra Tulip.

Enhver form for spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende sendt til denne hjemmeside eller til Tulip om denne hjemmeside vil ikke blive behandlet fortroligt og bliver Tulips ejendom, som Tulip kan benytte på en hvilken som helst måde uden begrænsninger.

Persondata

Klik her for at se Tulips persondatapolitik.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse vilkår, skal afgøres efter dansk ret (med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler), og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved Retten i Randers.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende disse vilkår eller hjemmesiden kontakt venligst Tulip på tulip@danishcrown.dk.